ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ครูประพาฬ แก้ววงษา

— ครูคศ.2: ครูชำนาญการ —
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563