ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563

ครูประพาฬ แก้ววงษา

ครูคศ.2: ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”