ว 30292

ห้องเรียนออนไลน์

ว 3 0 2 9 2
โดย ครูประพาฬ แก้ววงษา

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
สำหรับนักเรียนชั้น ม.6/7 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 

ว30292

WIX

Site

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 โครงสร้างรายวิชา จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นของการใช้งาน Internet , Webpage และ Website ความรู้พื้นฐานขององค์ประกอบของ Website ที่ดี จุดประสงค์ของการสร้างและพัฒนา Website หลักการสร้าง Webpage ศึกษาการใช้งาน wix  ขั้นพื้นฐานไปจนถึงการพัฒนาเว็บไซต์ให้รองรับการหวังผลการตอบรับของผู้ชม และการต่อยอดในการโปรโมทเว็บไซต์ในช่องทางต่างๆ

          ฝึกปฏิบัติโปรแกรมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้นักเรียนค้นคว้า และฝึกปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แบ่งปันความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และรู้จักที่จะคิดออกแบบและสร้างสรรค์งานในฉบับของตน วิเคราะห์แนวทางสู่อาชีพประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง

          เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรม wix  โดยนำความรู้ในการสร้างงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ใช้ Internet อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายกระบวนการสร้างเว็บไซต์เชิงพัฒนาได้

2. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการของ wix ได้

3. สามารถออกแบบโครงงานการพัฒนาเว็บไซต์ด้วย wix ได้

4. สามารถประยุกต์โปรแกรมที่เรียนรู้สร้างผลงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รวม     4   ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 1-2 (1-13 พ.ย.) กระบวนการเริ่มต้นการพัฒนาเว็บไซต์

กระบวนการเริ่มต้น ของการพัฒนาเว็บไซต์ แนวทางการวางแผน สิ่งสำคัญที่ต้องรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
www.balllok.com