สัปดาห์ที่ 10-11 [2- 13 ส.ค.] การหมุนวัตถุแบบละเอียด และจัดกลุ่ม ในโปรแกรม illustrator

การหมุนวัตถุแบบละเอียด และจัดกลุ่ม เบื้องต้น ใน Illustrator โดย ครูประพาฬ แก้ววงษา

แบบฝึกหัด