สัปดาห์ที่ 2 [7-11 มิ.ย.] การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ในโปรแกรม illustrator

การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น Adobe illustrator ,การบังคับมุมมอง , การเลือกปิด/เปิดเครื่องมือ ,การย้อนกลับ

แบบฝึกหัด