สัปดาห์ที่ 2 [7-11 มิ.ย.] : ปัญหาที่น่าสนใจ

ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ