สัปดาห์ที่ 3 [14-18 มิ.ย.]การสร้างวัตถุเบื้องต้น ในโปรแกรม illustrator

การสร้างวัตถุเบื้องต้น ,การลงสีให้วัตถุ ,การบันทึกงาน , การเปิดชิ้นงาน

แบบฝึกหัด