สัปดาห์ที่ 3 – 4 (14-25 ธ.ค. 63) การออกแบบ Headder สำหรับ Google site

นักเรียนสามารถ เรียนรู้วิธีการทำ HEADDER สำหรับ Google site เบื้องต้นได้ จากคลิป
หลังจากศึกษาแล้วให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบด้านล่างด้วยครับ