สัปดาห์ที่ 5 – 6 (25 ธ.ค. -8 ม.ค.64) About Me

นักเรียนสามารถ เรียนรู้วิธีการทำ About Me สำหรับ Google site เบื้องต้นได้ จากคลิป
หลังจากศึกษาแล้วให้นักเรียนทุกคนทำแบบทดสอบด้านล่างด้วยครับ