สัปดาห์ที่ 5-6 [28 มิ.ย. -9 ก.ค.] : การออกแบบ วางแผน

ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ