สัปดาห์ที่ 9 – 10 (22 ม.ค.- 5 ก.พ. 64) นำเข้าวิดีโอและภาพ

การ import ไฟล์ วิดีโอ และภาพ บน Adobe Flash
โดยครูประพาฬ แก้ววงษากลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
BALLLOK.com

อย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับ