สัปดาห์ที่ 3 – 4 (14-25 ธ.ค. 63)ส่วนประกอบ Adobe Flash CS6

ขั้นตอนการสร้างไฟล์

การเริ่มต้นสร้างชิ้นงานใด ๆ ใน Flash นั้นต้องทำการกำหนดค่าและคุณสมบัติของไฟล์งานที่เราต้อง การเสียก่อน เพื่อให้ได้ไฟล์ที่ตรงกับงานที่จะนำไปใช้ หลังการทำงาน เสร็จและจะนำไฟล์ไปเผยแพร่ ซึ่งเรา สามารถทำได้ ดังนี้
สร้างชิ้นงานใหม่ด้วยการกำหนดรูปแบบเอง
    เป็นการสร้างไฟล์ใหม่ โดยเราจะเป็นผู้กำหนดเองว่าจะเลือกสร้างไฟล์ในลักษณะใด ใช้กับงานแบบใด ซึ่งโปรแกรมจะมีตัวเลือกต่าง ๆ ให้เราเลือก เพื่อความสะดวกในการสร้างงาน สามารถทำได้ 2 วิธี ดังนี้

วิธีที่ 1
    เลือกจากหน้าต่างเริ่มต้นการทำงาน หลังจากที่เปิดโปรแกรม Flash ขึ้นมา  เราสามารถเลือกสร้างไฟล์ใหม่ได้จากหน้าต่างเริ่มต้นการทำงานได้เลย โดยปกติการสร้างไฟล์งานทั่วไปที่เรานิยมใช้คือ การสร้างไฟล์เปล่าเลือกที่ Flash File ( ActionScript 2.0 หรือ 3.0)

วิธีที่ 2 เลือกคำสั่ง File>New…
    เมื่อเปิดโปรแกรม Flash ไว้แล้ว ให้เลือกคำสั่ง File>New… เพื่อสร้างไฟล์ใหม่จะปรากฏหน้าต่างสำหรับสร้างไฟล์ขึ้นมา ให้เราเลือกแท็บ General แล้วเลือกรูปแบบของลักษณะไฟล์ใหม่

 การบันทึกไฟล์
การบันทึกไฟล์เพื่อเก็บไว้แก้ไข หรือใช้ทำงานต่อในครั้งต่อไป ให้ไปที่คำสั่ง  ดังนี้

   1. File > Save ใช้ในกรณีบันทึกไฟล์ครั้งแรก หรือ ต้องการบันทึกไฟล์ ทับกับไฟล์เดิมที่กำลังเปิดอยู่ 
   2. File > Save As… ใช้ในกรณีที่ต้องการบันทึกไฟล์ที่ทำให้เป็นชื่ออื่น
   3. File>Save and Compact หากเราเคยบันทึกไฟล์ชิ้นนี้แล้วและต้องการบันทึกไฟล์ในชื่อใหม่ หรือ ชื่อเดิม ไฟล์ที่ได้จะถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าไฟล์เดิม และไฟล์เดิมจะถูกลบทิ้งไป
   4. File>Save as Template.. หากเราต้องการบันทึกชิ้นงานเป็นเทมเพลตเพื่อนำไปใช้เป้นไฟล์ต้นแบบในการสร้างชิ้นงานอื่นๆ ต่อไป โดยเราจะต้องกำหนดรายละเอียดและคำอธิบายไว้ด้วยก่อนคลิกปุ่ม Save เพื่อบันทึกชิ้นงาน

หมายเหตุ
   * โดยปกติไฟล์ของโปรแกรม Flash ที่เวอร์ชั่นสูงกว่าจะสามารถเปิดไฟล์งานของเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าได้ แต่ในทางกลับกันโปรแกรม Flash ที่เวอร์ชั่นต่่ำกว่า จะไม่สามารถเปิดไฟล์ของเวอร์ชั่นที่สูงกว่าได้

   * หากต้องการนำไฟล์ของเวอร์ชั่นสูงกว่า มาเปิดทำงานต่อในเวอร์ชั่นต่ำกว่า ขณะบันทึกไฟล์ก็ให้เลือกคลิกเลือกเป็นเวอร์ชั่นที่ต่ำกว่าเวอร์ชั่นที่กำลังเปิดใช้งานอยู่

 การเปิดไฟล์
      เลือกคำสั่ง File > Open… เพื่อเปิดไฟล์  โดยไฟล์ที่สามารถนำมาเปิดแก้ไขได้ คือไฟล์ที่นามสกุล .Fla  


 นิดไฟล์ของโปรแกรม Flash 

   *.Fla – คือไฟล์งานมาตราฐาน ที่เราสั่งบันทึกในโปรแกรม Flash เพื่อนำมาเปิดใช้แก้ไข หรือทำงานต่อในคราวหลัง
   *.xfl –  เป็นไฟล์ที่ใช้เก็บหลายๆ อย่างไว้ในไฟล์เดียวกัน เช่น ไฟล์ Symbol , ไฟล์ชิ้นงาน
   *.swf – ย่อมาจาก “ShockWave Flash” คือไฟล์ “Publish” (พับลิช) สำเร็จที่จะนำไปใช้นำเสนอให้แก่บุคคลทั่วไป หรือเป็นสื่อเผยแพร่ ผ่านโปรแกรมอื่น ที่ไม่ใช่โปรแกรม Falsh  เช่น ใน Internet

ขอบคุณ ข้อมูลจาก https://sites.google.com/site/krukengflash/hnwy-kar-reiyn-ru-thi-1/swn-prakxb-khxng-flash-cs6