ว 30272

ห้องเรียนออนไลน์

ว 3 0 2 7 2
โดย ครูประพาฬ แก้ววงษา

การออกแบบเว็บไซต์1
Basic : Google Site พื้นฐานการออกแบบเว็บไซต์
สำหรับนักเรียนชั้น ม.4/3-8 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564 

ว30271

Google

Site

การออกแบบเว็บไซต์1

 โครงสร้างรายวิชา จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

         

ศึกษาความรู้เบื้องต้นของการใช้งาน Internet , Webpage และ Website ความรู้พื้นฐานขององค์ประกอบของ Website ที่ดี จุดประสงค์ของการสร้าง Website หลักการสร้าง Webpage ศึกษาการใช้งาน โปรแกรม Macromedia Dream weaver ขั้นพื้นฐาน ศึกษาเกี่ยวกับแถบเครื่องมือหลัก ส่วนประกอบของโปรแกรม การสร้าง Webpage อย่างง่าย การใส่ข้อความ การใส่สีข้อความ พื้นหลัง การแทรกรูปภาพ การแทรกตาราง การใส่สีให้กับตาราง การ Link เบื้องต้น เช่น Link ภายใน หน้าเดียวกัน

ฝึกปฏิบัติโปรแกรมให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นให้นักเรียนค้นคว้า และฝึกปฏิบัติงาน และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง แบ่งปันความรู้ สร้างองค์ความรู้ใหม่ และรู้จักที่จะคิดออกแบบและสร้างสรรค์งานในฉบับของตน วิเคราะห์แนวทางสู่อาชีพประเมินทางเลือกในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับความถนัดและความสนใจของตนเอง

เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับโปรแกรม Macromedia Dream weaver โดยนำความรู้ในการสร้างงานไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข มีความคิดสร้างสรรค์ใช้ Internet อย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และมีจิตสำนึก และความรับผิดชอบ

ผลการเรียนรู้

1.อธิบายขั้นตอนการใช้งาน Macromedia Dream weaver ได้

2.มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการของ Macromedia Dream weaver ได้

3.สามารถออกแบบโครงงานโดยใช้โปรแกรม Macromedia Dream weaver ได้

4.สามารถประยุกต์โปรแกรมที่เรียนรู้สร้างผลงานที่ใช้ในชีวิตประจำวันได้

รวม     4   ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้