ว 30286

ห้องเรียนออนไลน์

ว 3 0 2 8 6
โดย ครูประพาฬ แก้ววงษา

การสร้างภาพเคลื่อนไหว
Basic : Adobe Flash เรียนพื้นฐานการสร้างวิดีโอ
สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/4 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563