ว 30291

ห้องเรียนออนไลน์

ว 3 0 2 9 1
โดย ครูประพาฬ แก้ววงษา

การออกแบบสื่อออนไลน์
Basic : Adobe Photoshop เรียนพื้นฐานการทำสื่อออนไลน์
สำหรับนักเรียนชั้น ม.5/7 ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563