สัปดาห์ที่ 9 – 10 (22 ม.ค.-5 ก.พ.64) ออกแบบ ชุดข้อความ

ตัวอย่างการออกแบบชุดข้อความ ในต่างประเทศ

การ ออกแบบ ชุดข้อความ ด้วย Google Site
โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
BALLLOK.com

อย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับ