Armyteacher

โรงเรียนบางมดวิทยาฯ

ชมรมรักษาดินแดน

ผกท. ประพาฬ แก้ววงษา

Tel : 083-108-8991

ข้อมูลเบื้องต้น

ทดสอบร่างกาย

นร. ม.4 ต้องผ่านการทดสอบร่างกาย เพื่อเข้าเรียนวิชาทหาร มีการตรวจร่างกาย และทดสอบร่างกาย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ค่าใช้จ่าย นศท.

เมื่อสอบได้เป็น นศท จะต้องลงทะเบียนการศึกษา 700 บาท ซื้อชุด นศท 1,900 บาท และ ค่าเดินทาง นศท รับผิดชอบเอง

ตารางเรียน

การเรียนวิชาทหารเรียน ทุกวันพุธ ของสัปดาห์ สถานที่เรียนจะแบ่งตามชั้นปี ห้วงเวลาเรียนทางโรงเรียนจะแจ้งอีกครั้ง

ทดสอบร่างกาย

 วิดพื้น

22 ครั้ง

ภายใน 2 นาที

 ซิทอัพ

34 ครั้ง

ภายใน 2 นาที

วิ่ง

800 เมตร

ภายใน 3 นาที 15 วินาที

หากนักเรียนสนใจที่เรียน รด.

เข้ากลุ่มไลน์เพื่อ ติดต่อกับครูที่กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

เอกสารสมัคร รด.ปี1

1.ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.1)
2.สำเนาแสดงผลการสำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปพ.1)
3.ใบรับรองแพทย์

สมัคร รด.ปี1

กรอกข้อมูลสมัคร รด.ปี1 รร.บางมดวิทยาฯ ประจำปี 2566
– นำบัตรประจำตัวประชาชนมาทุกคนในวันสมัคร

ใบสมัคร รด.ปี1

เอกสารยื่นสมัคร รด.ปี1 พิมพ์ A4 หน้า-หลัง

ใบรับรองแพทย์ รด.ปี1

ใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัคร รด.ปี1 ทางโรงเรียนจะเชิญ แพทย์มาตรวจร่างกายให้ นร. ที่ รร. เพื่อความสะดวก และป้องกันความผิดพลาดของเอกสาร ส่วนหัวงเวลา รอนัดหมาย ที่ไลน์รับสมัคร หาก นร.ไม่ได้มาในวันดังกล่าว ให้คลิกโหลด

ใบรายงานตัว รด.ปี2-3

เอกสารเลื่อนชั้น รด. ขึ้นปี 2-3 พิมพ์ A4 หน้า-หลัง

ห้วงเวลารับสมัคร รด.ปี1

___

ยังไม่ระบุวัน

รับเอกสาร

เข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร ห้วงเวลาส่งเอกสาร

ยังไม่ระบุวัน

ส่งเอกสาร

เข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร ห้วงเวลาส่งเอกสาร

ยังไม่ระบุวัน

ไปสอบ

เข้ากลุ่มไลน์เพื่อติดตามข่าวสาร

ห้วงเวลารับสมัคร รด. ปี2-3

___

ยังไม่ระบุวัน

ส่งเอกสาร

ส่งเอกสารรายงานตัว พร้อมเงินบำรุงการศึกษา 670 บาท

ยังไม่ระบุวัน

รายงานตัว

รอการแจ้งห้วงเวลารายงานตัวผ่านไลน์

ยังไม่ระบุวัน

เริ่มเรียน

ชาย,หญิง เรียนทุกวันพุธ

คำถามที่พบบ่อย

___

1.นำเอกสาร

  • หมายเรียกเกณฑ์ทหาร สำเนา 4 ฉบับ
  • สด.9 สำเนา 4 ฉบับ
  • บัตร นศท. สำเนา 4 ฉบับ

2.ส่งมอบ ผกท. รร.

สามารส่งเรื่องได้เรื่อยๆ ไม่มีกำหนด
ใช้เอกสารรับรองปี 3
เอกสารรับรอง ม.6
ใบขอแต่งตั้งยศ

นศท ติดต่อ แผนกเตรียมพล ตึกใหม่ หลังสนามยิงปืน
-ขอรับใบรับรองการจบ ปี3 นำไปให้ ผกท. มหาวิทยลัย (ด้วยตนเอง)
-มหาวิทยลัย จะต้องเปิดการฝึกเป็น สถานศึกษาวิชาทหาร

ทำเรื่องโอนย้าย-ซ้ำชั้น ในเว็บ
สำเนาบัญชี 14 ชุด
นร. เตรียมเงิน 680 บาท
ไปศูนย์ฝึก ส่งบัญชี ดำเนินการตามสายสถานี