ห้องเรียนออนไลน์

-ห้องเรียนออนไลน์-

ครู ประพาฬ แก้ววงษา

ครูชำนาญการพิเศษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา
“สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

ว30271

Google

Site

การออกแบบเว็บไซต์1

 โครงสร้างรายวิชา จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

ว30292

WIX

Site

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

 โครงสร้างรายวิชา จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

ว30271 

Ai

 คอมพิวเตอร์กราฟิก1

i30201

IS

 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ (IS)