ห้องเรียนออนไลน์

Classroom – ONLINE

ครูบอล

นายประพาฬ แก้ววงษา

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

ว30273

Portfolio

กราฟิกดีไซน์ ม.6

Download icon

ว30271

illustrator

ออกแบบกราฟิก ม.4

ว30271

Google

Site

การออกแบบเว็บไซต์1

ว30292

WIX

Site

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

ว30271 

Ai

 คอมพิวเตอร์กราฟิก1

i30201

IS

 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ (IS)