ห้องเรียนออนไลน์

ห้องเรียนออนไลน์

ครูประพาฬ แก้ววงษา

ครูคศ.2: ครูชำนาญการ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

ว30271 

Ai

 คอมพิวเตอร์กราฟิก1

i30201

IS

 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ (IS)