ห้องเรียนออนไลน์

นายประพาฬ แก้ววงษา

ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบางมดวิทยา”สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

ว30292
วิชาออกแบบและพัฒนาเว็บ

มัธยมศึกษาปีที่ 6

Design and develop

wix blog

ว30272
วิชาการสร้างเว็บไซต์1

มัธยมศึกษาปีที่ 4

Website design

WEB DESIGN BY

CANVA

การออกแบบเว็บไซต์1

WIX

Site

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

Google

Site

การออกแบบเว็บไซต์1

i30201

IS

 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ (IS)