ห้องเรียนออนไลน์

ครูบอล

ครูประพาฬ แก้ววงษา

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”

ครูชำนาญการพิเศษ ADD LINE

WEB DESIGN BY

CANVA

การออกแบบเว็บไซต์1

WIX

Site

การออกแบบและพัฒนาเว็บ

Google

Site

การออกแบบเว็บไซต์1

i30201

IS

 การค้นคว้าเพื่อสร้างองค์ความรู้ (IS)