สัปดาห์ที่ 7 – 8 (18-22 ม.ค.64) ออกแบบ Port Folio

การ ออกแบบ Port Folio ด้วย Google Site
โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”ภาคเรียนที่ 2 ปี 2563
BALLLOK.com

อย่าลืมทำแบบทดสอบนะครับ