i30201

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา วิเคราะห์ ฝึกทักษะตั้งประเด็นปัญหาตั้งคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลกตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้ โดยใช้ความรู้จากศาสตร์สาขาต่างๆ และมีทฤษฎีรองรับ ออกแบบวางแผน รวบรวมข้อมูลค้นคว้าแสวงหาความรู้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ตั้งไว้จากแหล่งเรียนรู้ ทั้งที่เป็นปฐมภูมิและทุติยภูมิและสารสนเทศ อย่างมีประสิทธิภาพและพิจารณาความน่าเชื่อถือของแหล่งเรียนรู้อย่างมีวิจารณญาณเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนสมบูรณ์

วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการที่เหมาะสม สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ร่วมกันมีกระบวนการกลุ่มในการวิพากษ์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยใช้ความรู้จากศาสตร์ต่างๆ เสนอแนวคิดวิธีการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ด้วยกระบวนการคิด กระบวนการแก้ปัญหา กระบวนการปฏิบัติ

เพื่อให้เกิดทักษะในการค้นคว้าแสวงหาความรู้ สังเคราะห์สรุป อภิปรายผลการเปรียบเทียบเชื่อมโยงความรู้ ความเป็นมาของศาสตร์ เข้าใจหลักการและวิธีคิดในสิ่งที่ศึกษา เห็นประโยชน์และคุณค่าของการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ผลการเรียนรู้

1.ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก

2.ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ

และมีทฤษฎีรองรับ

3.ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ

4.ศึกษา ค้นคว้า แสวงหาความรู้เกี่ยวกับประเด็นที่เลือก จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ

5.ตรวจสอบความน่าเชื่อถือของแหล่งที่มาของข้อมูล

6.วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติที่เหมาะสม

7.สังเคราะห์สรุปองค์ความรู้ด้วยกระบวนการกลุ่ม

8.เสนอแนวคิด การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วยองค์ความรู้ที่ค้นพบ

รวม 8 ผลการเรียนรู้