สัปดาห์ที่ 9 – 10 (22 ม.ค.- 5 ก.พ. 64) การ Dicut รูปภาพเบื้องต้น

dicut เบื้องต้น โดยครูประพาฬ แก้ววงษา โรงเรียนบางมดวิทยา “สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์”
ปี 2563 BALLLOK.com

นักเรียนได้เรียนรู้การตัดภาพเพื่อนำไปใช้งาน กราฟิกแบบต่อยอด ซึ่งมีทั้งการตัดแบบง่ายไปถึงยาก