สัปดาห์ที่ 1 [1-4 มิ.ย.] : การตั้งประเด็นปัญหา

ตั้งประเด็นปัญหา จากสถานการณ์ปัจจุบันและสังคมโลก