สัปดาห์ที่ 3 [14-18 มิ.ย.] : การตั้งสมมติฐาน

ตั้งสมมติฐานและให้เหตุผลที่สนับสนุนหรือโต้แย้งประเด็นความรู้โดยใช้ความรู้จากสาขาวิชาต่างๆ