สัปดาห์ที่ 4 [21-25 มิ.ย.] : การเขียนจุดประสงค์

ออกแบบ วางแผน ใช้กระบวนรวบรวมข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ