สัปดาห์ที่ 3-4 (15-26 พ.ย.) การสร้างแบรนด์

การสร้างแบรนด์
โดยครูประพาฬ แก้ววงษา
กลุ่มสาระการเรียนรู้การวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี
www.balllok.com