ว30273

ว30273

Portfolio

กราฟิกดีไซน์

โครงสร้างรายวิชา จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

     ศึกษาทฤษฎีการออกแบบกราฟิก  ทฤษฎีสี จิตวิทยาการใช้สี  รู้จักแถบเครื่องมือออปชันต่างๆ  การใช้งานพื้นฐานของโปรแกรม การใช้สี  การสร้างตัวอักษร  การปรับแต่งรูปภาพ  การออกแบบชิ้นงาน สำหรับการเผยแพร่และนำเสนอสารสนเทศสู่สาธารณชน  ปฏิบัติการใช้โปรมแกรมกราฟิก ออกแบบชิ้นงานนำเสนอตามแนวคิดของนักเรียนโดยประยุกต์ใช้เครื่องมือในการใช้สี  ปรับแต่งรูปภาพ  ใช้คุณสมบัติต่างๆ ของโปรแกรมเพื่อผลิตสื่อต่างๆ อย่างสร้างสรรค์

          เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถ มีแนวคิดในการสร้างงานดีไซน์ที่หลากหลาย  นำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับ นำไปพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายหลักการออกแบบ ทฤษฎีสี เลือกใช้สีได้อย่างเหมาะสม

2. ใช้เครื่องมือต่างๆ ในโปรแกรมได้

3. ปรับแต่งตัวอักษร และกำหนดเอฟเฟ็คให้กับภาพได้

4. สร้างสรรค์งานต่างๆ ได้อย่างมีจินตนาการและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้

5. นำเสนองานในรูปแบบต่างๆ ได้

6. สามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปพัฒนาสู่การประกอบอาชีพ และมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ

รวมทั้งหมด 6 ผลการเรียนรู้