ว30271

ว30271 

Ai

 คอมพิวเตอร์กราฟิก1

โครงสร้างรายวิชา จำนวน 1.0 หน่วยกิต เวลาเรียนจำนวน 40 ชั่วโมง

คำอธิบายรายวิชา

รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของงานกราฟิก ทฤษฎีและการใช้สี หลักการและขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง คุณสมบัติพื้นฐาน และ        ปฏิบัติการสร้างภาพ โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน จากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบอักษร พิมพ์งาน         

          เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก และการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้

1. รู้หลักการ และแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบกราฟิกได้อย่างเหมาะสม

2. มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านงานกราฟิก

3. ศึกษาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานออกแบบกราฟิก

4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

5. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างสวยงาม สร้างสรรค์ ตามหลักการออกแบบและมีจรรยาบรรณ จริยธรรมในชิ้นงาน

6. มีพื้นฐานความรู้อย่างพอเพียง สามารถเปรียบเทียบ และประเมินงานออกแบบ งานสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารอย่างมีหลักเกณฑ์ และรู้จักให้เหตุผลประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์

รวม     6     ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 4 [21-25 มิ.ย.] การวาดรูปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ในโปรแกรม illustrator

การวาดรูปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ,เว็บจำหน่ายภาพฟรี ,การควบคุมสี , การใช้ลูกศรขาว ,การบันทึกภาพไปใช้, การเปิดชิ้นงาน

ครูประพาฬ แก้ววงษา

19 พ.ค. 2021