ว30271

คำอธิบายรายวิชา

รู้และเข้าใจความหมาย ความสำคัญ และประวัติความเป็นมาของงานกราฟิก ทฤษฎีและการใช้สี หลักการและขั้นตอนการออกแบบงานกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ โครงสร้าง คุณสมบัติพื้นฐาน และ        ปฏิบัติการสร้างภาพ โดยใช้คำสั่งพื้นฐาน จากโปรแกรมกราฟิก สร้างภาพ วาดภาพ เก็บภาพ เรียกภาพมาแก้ไข ระบายสี สำเนาภาพ ขยายและลดขนาดภาพ รูปแบบอักษร พิมพ์งาน         

          เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างภาพเบื้องต้นและสร้างแนวคิดเกี่ยวกับงานกราฟิก และการนำเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ได้ และเพื่อให้นักเรียนมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และมุ่งมั่นในการทำงาน

ผลการเรียนรู้

1. รู้หลักการ และแนวทางในการใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานออกแบบกราฟิกได้อย่างเหมาะสม

2. มีความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้านงานกราฟิก

3. ศึกษาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับงานออกแบบกราฟิก

4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกไปประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม

5. มีความรู้ความเข้าใจ สามารถผลิตงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอย่างสวยงาม สร้างสรรค์ ตามหลักการออกแบบและมีจรรยาบรรณ จริยธรรมในชิ้นงาน

6. มีพื้นฐานความรู้อย่างพอเพียง สามารถเปรียบเทียบ และประเมินงานออกแบบ งานสร้างสรรค์เพื่อสื่อสารอย่างมีหลักเกณฑ์ และรู้จักให้เหตุผลประกอบการวิเคราะห์วิจารณ์

รวม     6     ตัวชี้วัด/ผลการเรียนรู้

สัปดาห์ที่ 4 [21-25 มิ.ย.] การวาดรูปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ในโปรแกรม illustrator

การวาดรูปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ,เว็บจำหน่ายภาพฟรี ,การควบคุมสี , การใช้ลูกศรขาว ,การบันทึกภาพไปใช้, การเปิดชิ้นงาน

ครูประพาฬ แก้ววงษา

19 พ.ค. 2021