Project

WEB DESIGN


ออกแบบเว็บไซต์คุณภาพ

LOGO DESIGN


ออกแบบโลโก้โดย Golden Ratio

DESIGN SCHOOL


สอนกราฟิกที่นำไปใช้ได้จริง

DESIGN SCHOOL


สอนกราฟิกที่นำไปใช้ได้จริง

สัปดาห์ที่ 4 [21-25 มิ.ย.] การวาดรูปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ในโปรแกรม illustrator

การวาดรูปด้วยรูปทรงเรขาคณิต ,เว็บจำหน่ายภาพฟรี ,การควบคุมสี , การใช้ลูกศรขาว ,การบันทึกภาพไปใช้, การเปิดชิ้นงาน

ครูประพาฬ แก้ววงษา

19 พ.ค. 2021